Wednesday, 11 November 2020

กิจกรรมของนักบริบาลท้องถิ่น(อสบ.)หรือCare Community(CC) ตำบลบ้านค้อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

สรุปการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563;  วันนี้นักบริบาลท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 2 ท่าน  ลงเวลาปกติเช้า 08.00 น.  ร่วมกับ CM คุณกนิษฐา  วระโคตร  ทำ Case Conference ในวันที่ผ่านมา  และทำการปรับแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) เขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ผ่านมา คือวันที่ 6-11 พ.ย.2563

ผอ.กองสาธารณสุขฯ ซ่งเป็น CM  อปท.ด้วยได้ตรวจสอบเอกสาร  พบว่า ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ  ของ อสบ.ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้

1.  รายงานผลการปฏิบัติงานของนักบริบาลท้องถิ่น แบบใบตั้ง  กิจกรรมครบ 8 ชม.
2.  รายงานผลการปฏิบัติงานของนักบริบาลท้องถิ่น แบบใบขวาง กิจกรรมครบ 8 ชม.

ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล  มีดังนี้

อสบ. นางดางทอง  ถาปันนะ  ดูแลผู้สูงอายุ ราย

วันที่ 6 พ.ย. 2563  (8 ชม.)

1. นางเฮี้ยง  สุริยันต์(78) 48 ม.3 บ้านค้อ  2 ชม. 30 นาที
2. นางบัวลำ  เหล่าสุวรรณ(67) 23 ม.3 บ้านค้อ  2 ชม.

3. นางเมือง  ศรีวงษา(78)  7 ม.3 บ้านค้อ 2 ชม.
4. นางเวียง  พิมสิม(77)   41/1 ม.6 1 ชม. 30 นาที

อสบ. นางนิพาพร  ศรีวงษา  ดูแลผู้สูงอายุ ราย

วันที่ 6 พ.ย. 2563 (8 ชม.)

1. นางประหยัด  แสนเทพ(65) 6 ม.9 บ้านตอกแป้น  2 ชม.
2. นายคำหล้า  สำราญพิทักษ์(83) 45/2 ม.9 บ้านตอกแป้น  2 ชม.

3. นางจวน  สำราญพิทักษ์(80)   7 ม.9 บ้านตอกแป้น  2 ชม.
4. นางดม  เพียชิน(79)   49/2 ม.9 บ้านตอกแป้น 2 ชม.

ตรวจสอบแล้ว อบส.ทั้ง 2 ท่านดูและเคส ไม่ซ้ำซ้อนกัน 


ปัญหาที่พบ

1. ยังไม่เข้าใจการลงเวลาปฏิบัติงาน ในแต่ละวันว่า ต้องลงรายละเอียดเป็นรายบุคคลหรือไม่
การแก้ไข: ให้ลงเวลาเฉพาะเวลามาทำงาน  และการดูแลรายแรก และลงเวลากลับในรายสุดท้าย
2. ให้ลงจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในการดูแลแต่ละราย   เมื่อนับรวมชั่วโมงแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 8 ชม.ในแต่ละวัน

3. ปัญหาการทำ Care Plan  ไม่เข้าใจว่าจะใช้แบบฟอร์มแบบไหน  
การแก้ไข; ประสานพี่เลี่ยงอำเภอแล้ว  พรุ่งนี้ สสจ.จะให้คำตอบ  ระหว่างนี้ ใช้แบบ Care Plan ตามหลักสูตรอบรม CM CUP KKH รุ่นที่ 1 ไปพลางก่อน

แนวทางการพัฒนางาน

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ อสบ.ในการประเมินผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง  4 ด้าน  โดบใช้ Google From  ให้ อสบ.กรอกข้อมูลประเมินออนไลน์ให้ CM  เพื่อช่วยจัดกลุ่มประเภท ประกอบการปรับปรุง Care Plan ที่เหมาะสมต่อไป (แบบประเมินนี้ CM ออกแบบให้  ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกเฉพาะกรณีเคสที่ อสบ.ดูแลเท่านั้น)
2. CM  สาธิตและสอนวิธีกรอกข้อมูลการประเมินในมือถือ

3. ทำเว็บไซต์(บล็อก) สำหรับบันทึกรายงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. เก็บรวมรวมภาพกิจกรรมในกลุ่มไลน์ หรือพัฒนาระบบแผนที่ Google Maps  เพื่อใช้ IT ช่วยในการพัฒนาระบบริการให้ได้มาตรฐานต่อไป


ระบบเอกสารและการจัดการการเก็บข้อมูล

1. จัดทำเอกสารที่จังหวัดกำหนดให้เรียบร้อยทุกรายการ  ได้แก่

     1.1  ใบลงชื่อปฏิบัติงานประจำวัน
     1.2  คำสั่งแต่่งตั้งนักบริบาลท้องถิ่น
     1.3  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
     1.4  บันทึกข้อตกลงของนักบริบาลท้องถิ่น
     1.5  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
     1.6  เอกสารประกอบ โดยเฉพาะสำเนาสมุดฝากธนาคาร ส่งสำเนาให้จังหวัดทางกลุ่มไลน์
2. การเก็บเอกสาร
     2.1  มอบให้ CM  คุณกนิษฐา  วระโคตร  รับผิดชอบการเก็บ  และเตรียมแบบฟอร์มแก่ อสบ.
     2.2  จัดแฟ้มเอกสารแยกต่างหากจากงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และกองทุน LTC

3. สร้างกลุ่มไลน์  อสม.ตำบลบ้านค้อ  เพื่อติดต่อสื่อสาร ระหว่าง อสบ.และ CM

9 comments:

 1. Slot Game Provider - JtmHub
  Play slots from JTG Interactive 광명 출장안마 with JTG Interactive ➤ Get ⭐ 당진 출장안마 Slot Game Online 화성 출장안마 delivered to your door within 24 hours! ✓ 포항 출장샵 Newest Brands ✓ Slot Machines ✓ Desktop 경기도 출장샵 & Mobile

  ReplyDelete
 2. ion titanium hair color - The iTanium Art
  The micro touch hair trimmer ion titanium hair color black titanium ring is a high-fidelity color that provides vivid and buy metal online dramatic colorations rainbow titanium with fine-tones titanium forging and

  ReplyDelete
 3. These last forms of 3D printing are typically used to fabricate metal components, whereas FDM and SLA are most frequently used to fabricate plastic objects. In this 3D printing course of, the little dot of blue mild triggers a chemical response that makes the resin harden into plastic. The similar goes for ABS, PC, PET-G, and other widespread thermoplastics/polymers. However, probably the most vital quality differences are if you print thin layers with materials like PET-G, with CNC machining finer layers showing more imperfections.

  ReplyDelete
 4. This legendary sport tells a robust story backed by bonuses that grant you a lot as} one hundred free spins. Mike Dixon, PhD, 빅카지노 professor of psychology at the University of Waterloo, research the connection between slot gamers and machines. In certainly one of Dixon's research, gamers had been observed experiencing heightened arousal from the sensory stimulus coming from the machines. They "sought to show out|to indicate} that these 'losses disguised as wins' would be as arousing as wins, and extra arousing than common losses." When the displayed amount is smaller than the one it is supposed to be, the error usually goes unnoticed. Below are some notable arguments caused by the house owners of the machines saying that the displayed amounts have been far bigger than those patrons should get.

  ReplyDelete
 5. Beating the slot requires you to travel back in time to the '80s, put on some garments you'd not be happy with at present, and use your ability to resolve a police case. This hame relies on the cult TV collection Miami Vice and beating the slot means you'll have to help the two detectives to catch a jewelry thief. Casino sites do not make the variance of the video games as accessible as the RTP numbers — and that's partly end result of|as a end result of} they do not wish to allow you to improve your odds. 코인카지노 The record under was compiled on the basis of thorough analysis.

  ReplyDelete
 6. We’re happy that Jackpot City has made the trouble to supply as many fee options as they'll with the goal of being as convenient and obtainable to Indian gamers as potential. That implies that this on-line on line casino, on common, provides extra deposit strategies than most different casinos. With an account at this on-line on line casino, 온라인카지노 you’ll additionally ready to|be succesful of|have the power to} play on-line bingo.

  ReplyDelete
 7. This video Slot is part of of} the Casino.com game collection. Since this isn't one of the latest games to be added on the platform, you won't|you will not} discover the Bush Telegraph Slot on VideoSlot's homepage. Ancient Egypt Classic is a Casino.com Casino-exclusive, meaning want an account at this Casino to play. Introduced to the whole world as the next 온라인카지노 massive thing on the planet of 3D video Slots, this game got here to us with a very daring promise...

  ReplyDelete
 8. The stay supplier roulette video games you could play on-line, the opposite hand|however|then again}, are hosted by actual human dealers which you can find a 카지노사이트 way to|which you'll} observe by way of video stream and interact with by way of chat. There are so many free roulette varieties you'll find in on-line casinos today, not to mention a breadth of bets {you can|you'll find a way to|you probably can} place. So don’t miss the chance to play at the best on-line roulette casinos in 2022, all for fun. It is another extraordinarily popular on-line roulette with actual money sport. This time round, the factor that separates American Roulette from its European counterpart is the addition of the double zero.

  ReplyDelete

กิจกรรมของนักบริบาลท้องถิ่น(อสบ.)หรือCare Community(CC) ตำบลบ้านค้อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

สรุปการปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563;  วันนี้นักบริบาลท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 2 ท่าน  ลงเวลาปกติเช้า 08.00 น.  ร่วมกับ CM คุณกนิษ...