Wednesday, 11 November 2020

กิจกรรมของนักบริบาลท้องถิ่น(อสบ.)หรือCare Community(CC) ตำบลบ้านค้อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

สรุปการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563;  วันนี้นักบริบาลท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 2 ท่าน  ลงเวลาปกติเช้า 08.00 น.  ร่วมกับ CM คุณกนิษฐา  วระโคตร  ทำ Case Conference ในวันที่ผ่านมา  และทำการปรับแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) เขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ผ่านมา คือวันที่ 6-11 พ.ย.2563

ผอ.กองสาธารณสุขฯ ซ่งเป็น CM  อปท.ด้วยได้ตรวจสอบเอกสาร  พบว่า ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ  ของ อสบ.ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้

1.  รายงานผลการปฏิบัติงานของนักบริบาลท้องถิ่น แบบใบตั้ง  กิจกรรมครบ 8 ชม.
2.  รายงานผลการปฏิบัติงานของนักบริบาลท้องถิ่น แบบใบขวาง กิจกรรมครบ 8 ชม.

ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล  มีดังนี้

อสบ. นางดางทอง  ถาปันนะ  ดูแลผู้สูงอายุ ราย

วันที่ 6 พ.ย. 2563  (8 ชม.)

1. นางเฮี้ยง  สุริยันต์(78) 48 ม.3 บ้านค้อ  2 ชม. 30 นาที
2. นางบัวลำ  เหล่าสุวรรณ(67) 23 ม.3 บ้านค้อ  2 ชม.

3. นางเมือง  ศรีวงษา(78)  7 ม.3 บ้านค้อ 2 ชม.
4. นางเวียง  พิมสิม(77)   41/1 ม.6 1 ชม. 30 นาที

อสบ. นางนิพาพร  ศรีวงษา  ดูแลผู้สูงอายุ ราย

วันที่ 6 พ.ย. 2563 (8 ชม.)

1. นางประหยัด  แสนเทพ(65) 6 ม.9 บ้านตอกแป้น  2 ชม.
2. นายคำหล้า  สำราญพิทักษ์(83) 45/2 ม.9 บ้านตอกแป้น  2 ชม.

3. นางจวน  สำราญพิทักษ์(80)   7 ม.9 บ้านตอกแป้น  2 ชม.
4. นางดม  เพียชิน(79)   49/2 ม.9 บ้านตอกแป้น 2 ชม.

ตรวจสอบแล้ว อบส.ทั้ง 2 ท่านดูและเคส ไม่ซ้ำซ้อนกัน 


ปัญหาที่พบ

1. ยังไม่เข้าใจการลงเวลาปฏิบัติงาน ในแต่ละวันว่า ต้องลงรายละเอียดเป็นรายบุคคลหรือไม่
การแก้ไข: ให้ลงเวลาเฉพาะเวลามาทำงาน  และการดูแลรายแรก และลงเวลากลับในรายสุดท้าย
2. ให้ลงจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในการดูแลแต่ละราย   เมื่อนับรวมชั่วโมงแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 8 ชม.ในแต่ละวัน

3. ปัญหาการทำ Care Plan  ไม่เข้าใจว่าจะใช้แบบฟอร์มแบบไหน  
การแก้ไข; ประสานพี่เลี่ยงอำเภอแล้ว  พรุ่งนี้ สสจ.จะให้คำตอบ  ระหว่างนี้ ใช้แบบ Care Plan ตามหลักสูตรอบรม CM CUP KKH รุ่นที่ 1 ไปพลางก่อน

แนวทางการพัฒนางาน

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ อสบ.ในการประเมินผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง  4 ด้าน  โดบใช้ Google From  ให้ อสบ.กรอกข้อมูลประเมินออนไลน์ให้ CM  เพื่อช่วยจัดกลุ่มประเภท ประกอบการปรับปรุง Care Plan ที่เหมาะสมต่อไป (แบบประเมินนี้ CM ออกแบบให้  ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกเฉพาะกรณีเคสที่ อสบ.ดูแลเท่านั้น)
2. CM  สาธิตและสอนวิธีกรอกข้อมูลการประเมินในมือถือ

3. ทำเว็บไซต์(บล็อก) สำหรับบันทึกรายงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. เก็บรวมรวมภาพกิจกรรมในกลุ่มไลน์ หรือพัฒนาระบบแผนที่ Google Maps  เพื่อใช้ IT ช่วยในการพัฒนาระบบริการให้ได้มาตรฐานต่อไป


ระบบเอกสารและการจัดการการเก็บข้อมูล

1. จัดทำเอกสารที่จังหวัดกำหนดให้เรียบร้อยทุกรายการ  ได้แก่

     1.1  ใบลงชื่อปฏิบัติงานประจำวัน
     1.2  คำสั่งแต่่งตั้งนักบริบาลท้องถิ่น
     1.3  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
     1.4  บันทึกข้อตกลงของนักบริบาลท้องถิ่น
     1.5  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
     1.6  เอกสารประกอบ โดยเฉพาะสำเนาสมุดฝากธนาคาร ส่งสำเนาให้จังหวัดทางกลุ่มไลน์
2. การเก็บเอกสาร
     2.1  มอบให้ CM  คุณกนิษฐา  วระโคตร  รับผิดชอบการเก็บ  และเตรียมแบบฟอร์มแก่ อสบ.
     2.2  จัดแฟ้มเอกสารแยกต่างหากจากงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และกองทุน LTC

3. สร้างกลุ่มไลน์  อสม.ตำบลบ้านค้อ  เพื่อติดต่อสื่อสาร ระหว่าง อสบ.และ CM

กิจกรรมของนักบริบาลท้องถิ่น(อสบ.)หรือCare Community(CC) ตำบลบ้านค้อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

สรุปการปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563;  วันนี้นักบริบาลท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 2 ท่าน  ลงเวลาปกติเช้า 08.00 น.  ร่วมกับ CM คุณกนิษ...